Studiranje

Studij fizike na odsjeku za fiziku Prirodno - matematičkog fakulteta u Tuzli je organizovan u dva ciklusa. Prvi ciklus studija se realizuje kroz studijski program fizike, sa dva usmjerenja: Primijenjena fizika i Edukacija u fizici (Elaborat studijskog programa fizike - pdf).

Ciklus Program Usmjerenje ECTS Zvanje
Prvi Fizika Edukacija u fizici 240 ECTS Bachelor fizike
Prvi Fizika Primijenjena fizika 240 ECTS Bachelor primijenjene fizike

U okviru usmjerenja Primijenjena fizika, a kroz odabir izbornih predmeta, studenti mogu proučavati Fiziku zračenja, Kompjutacionu fiziku ili Fiziku materijala i kondenzovane materije. Pored osnovnih predemeta koji su obavezni, studenti mogu izabrati specijalizovane kurseve (tabela ispod). Kompletnu listu predmeta možete pogledati na linkovima: Edukacija u fizici i Primijenjena fizika.


Primijenjena fizika - specijalizovani kursevi
Kompjutaciona fizika Fizika materijala i kondenzovane materije Fizika zračenja
Programiranje 1 Uvod u nanonauke Odabrana poglavlja fizike zračenja
Elektronika Fizika dielektrika Biofizika
Programiranje 2 Uvod u fiziku novih materijala Biološki efekti zračenja
Kompjutaciona fizika 1 Fizičke metode karakterizacije materijala Dozimetrija i zaštita od zračenja
Vizualizacija podataka u fizici Osnovi fizike kondenzovane materije Radioaktivna kontaminacija i dekontaminacija
Kompjutaciona fizika 2 Supraprovodljivost Fizika u medicinskoj dijagnostici i terapiji
Numerički eksperimenti u nuklearnoj fizici Fizika tankih slojeva Radiofarmaceutici