Primijenjena fizika - Program

I godina I semestar II semestar
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Opća fizika 1 4 4 0 9
Diferencijalni i integralni račun 2 3 0 6
Eksperimentalna fizika 1 2 0 2 5
Uvod u računare 2 0 2 5
Opća hemija 3 1 0 5
Tjelesni i zdravstveni odgoj 1 0 0 2 0
Opća fizika 2 4 4 0 9
Matematička analiza 1 3 3 0 7
Eksperimentalna fizika 2 2 0 2 5
Linearna algebra 2 2 0 5
Primjena računara u fizici 2 0 1 4
Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 0 0 2 0
Ukupno obaveznih 13 8 4 30 13 9 3 30
II godina III semestar IV semestar
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Opća fizika 3 4 4 0 9
Matematička analiza 2 2 2 0 5
Eksperimentalna fizika 3 2 0 2 5
Klasična mehanika 1 2 2 0 5
Matematičke metode fizike 1 3 2 0 6
Opća fizika 4 4 4 0 9
Eksperimentalna fizika 4 2 0 2 5
Klasična mehanika 2 2 2 0 5
Matematičke metode fizike 2 3 2 0 6
Softverski paketi u fizici 2 0 2 5
Ukupno obaveznih 13 10 2 30 13 8 4 30
III godina V semestar VI semestar
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Elektrodinamika 1 3 2 0 6
Kvantna mehnaika 1 3 2 0 6
Statistička fizika i termodinamika 2 2 0 5
Fizika atoma 3 2 0 6
Medicinska radijaciona fizika 2 1 0 4
Izborni predmet P1 2 1 0 3
Fizika čvrstog stanja 1 3 2 1 7
Elektrodinamika 2 2 2 0 6
Kvantna mehanika 2 3 3 0 7
Savremeni izvori energije i ekologija 2 1 0 3
Izborni predmet P2 2 1 0 4
Izborni predmet P3 2 1 0 3
Ukupno obaveznih 13 9 0 27 10 8 1 23
Dopunski krediti2 1 0 3 4 2 0 7
UKUPNO 15 10 0 30 14 10 1 30
IV godina VII semestar VIII semestar
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Fizika čvrstog stanja 2 3 2 1 7
Historija fizike 2 0 0 2
Fizika molekula 2 1 0 4
Eksperimentalne metode moderne fizike 3 0 2 6
Izborni predmet P4 3 2 0 6
Izborni predmet P5 2 2 0 5
Nuklearna fizika 3 2 1 7
Fizika elementarnih čestica 3 2 0 6
Akvizicija i obrada eksp. podataka u fizici 2 1 1 5
Astronomija i astrofizika 2 0 0 2
Izborni predmet P6 2 2 0 5
Izborni predmet P7 2 2 0 5
Završni rad 0 0 0 4
Ukupno obaveznih 10 5 4 19 10 5 2 20
Dopunski krediti5 4 0 11 4 4 0 10
UKUPNO 15 9 4 30 14 10 1 30
IZBORNI KURSEVI
Primijenjena fizika - specijalizovani kursevi
IZBORNI PREDMET Kompjutaciona fizika Fizika materijala i kondenzovane materije Fizika zračenja
P1 Programiranje 1 Uvod u nanonauke Odabrana poglavlja fizike zračenja
P2 Elektronika Fizika dielektrika Biofizika
P3 Programiranje 2 Uvod u fiziku novih materijala Biološki efekti zračenja
P4 Kompjutaciona fizika 1 Fizičke metode karakterizacije materijala Dozimetrija i zaštita od zračenja
P5 Vizualizacija podataka u fizici Osnovi fizike kondenzovane materije Radioaktivna kontaminacija i dekontaminacija
P6 Kompjutaciona fizika 2 Supraprovodljivost Fizika u medicinskoj dijagnostici i terapiji
P7 Numerički eksperimenti u nuklearnoj fizici Fizika tankih slojeva Radiofarmaceutici