Edukacija u fizici - Program

I godina I semestar II semestar
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Opća fizika 1 4 4 0 9
Diferencijalni i integralni račun 2 3 0 6
Eksperimentalna fizika 1 2 0 2 5
Uvod u računare 2 0 2 5
Opća hemija 3 1 0 5
Tjelesni i zdravstveni odgoj 1 0 0 2 0
Opća fizika 2 4 4 0 9
Matematička analiza 1 3 3 0 7
Eksperimentalna fizika 2 2 0 2 5
Linearna algebra 2 2 0 5
Primjena računara u fizici 2 0 1 4
Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 0 0 2 0
Ukupno obaveznih 13 8 4 30 13 9 3 30
II godina III semestar IV semestar
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Opća fizika 3 4 4 0 9
Matematička analiza 2 2 2 0 5
Eksperimentalna fizika 3 2 0 2 5
Klasična mehanika 1 2 2 0 5
Matematičke metode fizike 1 3 2 0 6
Opća fizika 4 4 4 0 9
Eksperimentalna fizika 4 2 0 2 5
Klasična mehanika 2 2 2 0 5
Matematičke metode fizike 2 3 2 0 6
Softverski paketi u fizici 2 0 2 5
Ukupno obaveznih 13 10 2 30 13 8 4 30
III godina V semestar VI semestar
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Elektrodinamika 1 3 2 0 6
Kvantna mehnaika 1 3 2 0 6
Statistička fizika i termodinamika 2 2 0 5
Fizika atoma 3 2 0 6
Psihologija 2 1 0 4
Izborni predmet E1 2 1 0 3
Fizika čvrstog stanja 1 3 2 1 7
Elektrodinamika 2 2 2 0 6
Kvantna mehanika 2 3 3 0 7
Savremeni izvori energije i ekologija 2 1 0 3
Pedagogija 2 1 0 4
Izborni predmet E2 2 1 0 3
Ukupno obaveznih 13 9 0 27 12 9 1 23
Dopunski krediti2 1 0 3 2 1 0 7
UKUPNO 15 10 0 30 14 10 1 30
IV godina VII semestar VIII semestar
Predmet P A L ECTS P A L ECTS
Fizika čvrstog stanja 2 3 2 1 7
Istorija fizike 2 0 0 2
Fizika molekula 2 1 0 4
Eksperimentalne metode moderne fizike 3 0 2 6
Metodika nastave fizike 3 2 0 6
Izborni predmet E3 2 2 0 5
Nuklearna fizika 3 2 1 7
Fizika elementarnih čestica 3 2 0 6
Akvizicija i obrada eksp. podataka u fizici 2 1 1 5
Astronomija i astrofizika 2 0 0 2
Metodička praksa nastave fizike 2 2 0 5
Praktikum metodike nastave fizike 2 2 0 5
Završni rad 0 0 0 4
Ukupno obaveznih 13 5 3 25 14 5 6 30
Dopunski krediti2 2 0 5UKUPNO 15 7 3 30 14 9 2 30
IZBORNI KURSEVI NA EDUKACIJI
Edukacija u fizici - izborni predmeti
IZBORNI PREDMET Naziv predmeta
E11 Elektronika
E12 Didaktika nastave fizike
E21 Osnovi geofizike
E22 Vođenje pedagoške dokumentacije
E31 Primjena računara u nastavi fizike
E32 Nastavna sredstva i pomagala u fizici